Privacyverklaring

De website is eigendom van en wordt beheerd door de Zutphense Uitdaging.

Mede In Zutphen respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Mede In Zutphen draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@medeinzutphen.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail (Hierbij kun je denken aan: naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Met het sluiten van een overeenkomst zal door Mede In Zutphen ook een aantal persoonsgegevens worden gevraagd, namelijk:

 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en land
 • Voorletters, voornamen, tussenvoegsel en achternaam van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van de contactpersoon
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres van de contactpersoon
 • btw-nummer
 • KvK-nummer
 • Betaalgegevens

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met je in contact te kunnen treden;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst;
 • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om service of de afwikkeling van een klacht;
 • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Mede In Zutphen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je aan Mede In Zutphen daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wij niet met je in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bovenstaande persoonsgegevens geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal Mede In Zutphen persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Mede In Zutphen een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Mede In Zutphen hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen

Je kunt te allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@medeinzutphen.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Mede In Zutphen hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde e-mailadres zenden.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Na het sluiten van een overeenkomst worden jouw persoonsgegevens mogelijk door meerdere partijen ontvangen. Tussen Mede In Zutphen en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Mede In Zutphen worden toegezien op de naleving daarvan. Mede In Zutphen werkt met verschillende partijen samen waaronder een hostingpartij, partijen voor onze administratie, verschillende Cloud services (zoals van Google en Apple), en eventueel ook drukkerijen.

Mede In Zutphen schakelt ook derden zoals Google Analytics in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik.

De partijen van buiten Europa zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat Mede In Zutphen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is Mede In Zutphen vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.

Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Mede In Zutphen zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door Mede In Zutphen geëxploiteerde website, medeinzutphen.nl en e-mailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Mede In Zutphen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Mede In Zutphen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Mede In Zutphen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Contactgegevens
Mede In Zutphen

De Zutphense Uitdaging

Kantoor
Industrieweg 85
7202 CA Zutphen

Postadres
Postbus 4055
7200 BB Zutphen

E-mailadres: info@medeinzutphen.nl
Telefoonnummer: 085-2020150